onko sen silmät siis syvällä? eli vaikka järven pohjassa?

Syväsilmä

Bioturvallisuudella tarkoitetaan keinoja joilla estetään tahaton henkilöstön, työtilojen ja ympäristön tai julkisissa tiloissa liikkuvan väestön altistuminen mahdollisesti tautia aiheuttaville biologisille tekijöille. Lain mukaan altistuminen biologisille tekijöille on työpaikalla rajoitettava niin vähäiseksi, ettei siitä aiheudu haittaa tai vaaraa työntekijän turvallisuudelle, terveydelle tai lisääntymisterveydelle. COVID-19 pandemia on laajentanut bioturvallisuuden ja terveysturvallisuuden käytännön sovellusten alaa ja sovelluskohteita työsuojelulainsäädännön alaa laajemmalle. Fibeliuksen kehittämä optiseen havainnointiin ja tunnistamiseen soveltuva Syväsilmä (TM) teknologia yhdistää erilaisia optisen havainnoinnin ja tunnistamisen muotoja syväoppiviin neuroverkkoihin ja pyrkii kehittämään käyttökelpoisia sovelluksia työtilojen ja julkisten tilojen terveysturvallisuuden parantamiseen.

Mahdollisten tartuntalähteiden, suojauksen puutteiden tai ohjeiden vastaisen käyttäytymisen havaitsemisessa voidaan käyttää optiseen tunnistukseen soveltuvaa teknologiaa. Tunnistamalla visuaalisesti potentiaalisia tartuntalähteitä, ohjeiden vastaista käyttäytymistä tai puutteita tai poikkeamia suojavaatetuksessa, voidaan tunnistettuja kohteita verrata voimassa oleviin ohjeisiin ja lainsäädäntöön ja kommunikoida havainto sitten tilanteen edellyttämällä tavalla. Näitä alunperin laboratorio-olosuhteisiin kehitettyjä tekniikoita voidaan palvelumuotoilun keinoin jatkokehittää niin, että ne soveltuvat myös kotien, julkisten tilojen ja toimistotilojen terveysturvallisuustyöhön tai esimerkiksi raja-asemilla, lentoasemilla tai liikennevälineissä käytettäviksi.

Vaara-alueella työskentely, potentiaalisiin tartuntalähteisiin koskeminen, tapaturmatilanteiden havaitseminen tai ohjeiden vastaisten työmenetelmien tunnistaminen ovat perinteisiä laboratorioiden ja teollisten tilojen visuaalisen valvonnan sovelluskohteita. Havaintoihin voidaan kytkeä ääneen tai visuaaliseen signaaliin tai mobiililaiteviestiin perustuvia hälytyksiä, neuvontaa ja muuta viestintää.

Tätä teollisista ympäristöistä tai laboratoriokohteista tuttua toimintatapaa voidaan soveltuvin osin viestintää muokkaamalla soveltaa myös sosiaaliseen vuorovaikutukseen julkisissa tiloissa ja kaupunkiympäristöissä. Havaituista vääristä toimintatavoista aiheutuvista seurauksista viestiminen, tartuntariskin sisältävistä pinnoista varoittavat robottineuvojat tai tartuntavaaran aiheuttavia pintoja puhdistavat autonomiset robotit ovat jo toimivia esimerkkejä tällaisista sovelluksista. Kaupoissa ja ostoskeskuksissa ajallisesti ja tilaan tarkoin kohdistetut ääntä ja kuvaa yhdistävät viestit ovat toinen helposti ja nopeasti käyttöön otettavissa oleva esimerkkisovellus.

Yksityisyyden suoja vs. visuaalinen tunnistaminen

Blurring on kuvankäsittelijöiden hyvin tuntema tekniikka, jolla kuvassa olevien kohteiden yksityiskohtia hämärretään. Esimerkiksi yksityisyyttä suojaavat säännökset, eettiset periaatteet ja työsuojelulliset lähtökohdat edellyttävät, että työtään tekevät henkilöt tai sivulliset eivät altistu visuaaliselle tarkkailulle tai kuvavirrasta kaapattujen kuvien jakamiselle ja niihin liittyvälle maalittamiselle.”

Yllä kuvattu visuaaliselle tarkkailulle altistuminen estetään optisessa havainnoinnissa hämärtämällä kuvavirrasta entiteettien tunnistamisen ja nimeämisen kannalta ihmishahmoille tai muille heitä identifioiville esineille ominaiset piirteet kohdentamalla noihin osiin kuvavirtaa hämärtäviä kuvankäsittelytekniikoita. Tämä ei vähennä ylläkuvattuihin tavoitteisiin tähtäävien optiseen tunnistamiseen perustuvien menetelmien tehoa. Demonstroimme Syväsilmän tässä käyttämää menetelmää mielellämme. Tämän sivun alareunasta löytyy yhteisydenottotapa.

Potentiaalisesti tartuttavien pintojen havaitseminen

Alla olevissa kuvissa on esimerkkejä datasta joka tilojen ja kalusteiden pintojen visuaalisessa havainnosta kerätään ja joiden perusteella potentiaalisen tartuntalähteen optiseen havaitsemiseen soveltuvaa mallia koulutetaan.

Kuva: Huonekalujen, julkisten tilojen ovien yms pinnoilla oleva ihmissilmälle näkymätön tahra voi toimia mikrobien kasvualustana ja sitä kautta tartunnan lähteenä.

Fibelius kehittää erilaisilla pinnoilla olevien epäpuhtauksien tai bioturvalliseen käyttäytymiseen liittyvien poikkeamien havaitsemiseen soveltuvaa, käytännönnössä toimivaa ja suomalaisessa työelämässä käyttökelpoista optisen tunnistamisen teknologiaa. Tavoitteenamme on luoda eettisesti varmoja sovelluksia ja tuoda työelämään ja julkisiin tiloihin sosiaalisesti ja psykologisesti soveltuvaa teknologiaa, jota käyttäen älykkäät koneet kykenevät toimimaan julkisissa tiloissa ilman, että ne loukkaavat yksityisyyden suojaa tai altistavat työntekijöitä tai muita henkilöitä häirinnälle tai epäasialliselle visuaaliselle havainnoinnille.”

Tuomme maahan eri hintaisia optiseen havainnointiin soveltuvia teknologioita ja laitteita ja kytkemme niitä asioiden tunnistamiseen ja niistä viestimiseen erikoistuneisiin tekoälyihin. Lähetämme sinulle mielellämme tuote-esitteen, jos asia kiinnostaa. Alla on tilauslomake.

Jouko Salonen 12/2020

Onko tiedossasi Syväsilmälle soveltuva optisen tunnistamisen sovelluskohde?

Olipa kyse yrityksesi liiketoimintaan liittyvästä innovaatiosta, kotiin tai julkiseen tilaan soveltuvasta bioturvallisuus tai terveysturvallisuus ideasta, ota yhteyttä. Sovitaan ideasi käsittelylle pelisäännöt, tehdään tarvittaessa salasapitosopimus ja tutkitaan sitten yhdessä sen mahdollisuudet. Alla oleva yhteydenottolomake lähettää yhteydenottopyyntösi suoraan Fibeliuksen perustajalle ja toimitusjohtajalle, yhteydenottopyyntö käsitellään luottamuksella, eikä siitä jää jälkeä yrityksen asiakkuudenhallintajärjestelmään. Voit vaihtoehtoisesti soittaa tai lähettää whatsapp viestin numeroon +358503054365.